Bekendtgørelser

Her er en oversigt over de bekendtgørelser, som Finansministeriet har udstedt.

Bekendtgørelserne er inddelt efter, om bekendtgørelsen vedrører tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven eller andre love.

Inden for hver lov er bekendtgørelserne anført kronologisk med de nyeste først.

1. Bekendtgørelser udstedt i henhold til tjenestemandsloven

2010

Bkg. om opslag af tjenestemandsstillinger i staten. ( Opslagsbekendtgørelsen ).

2004

Bkg. om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft (§ 60-bekendtgørelsen) .

Bkg. om kongelig udnævnelse af visse tjenestemænd.

2003

Bkg. om Tjenestemandsrettens kompetence .

1995

Bkg. om bedømmelse af tjenestemænd i henhold til § 8 i lov om tjenestemænd.

1994

Bkg. om midlertidig standsning af udbetaling af rådighedsløn og ventepenge .

1993

Bkg. om ændring af bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign. ( Ændring af ombudsbekendtgøreslen ).

1991

Bkg. om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede forhold.

1988

Bkg. om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkekirken.

1987

Bkg. om ændring af bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o. lign. ( Ændring af ombudsbekendtgørelsen ).

1985

Bkg. om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign. ( Ombudsbekendtgørelsen ).

1977

Bkg. om forfremmelsesnævn i staten .

Bkg. om lønforskud til tjenestemænd .

Bkg. om omflytningsnævn i henhold til tjenestemandslovens § 13.

1972

Bkg. om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje. ( Prøvebekendtgørelsen ).

1969

Bkg. af hovedaftale i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken ( Tjenestemændenes hovedaftale ).

1967

Bkg. om statens tjenestemænds lønforskrivninger .

2. Bekendtgørelser udstedt i henhold til tjenestemandspensionsloven

2006

Bkg. om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

Bkg. om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

2004

Bkg. om samordning af pensioner, der er omfattet af den nordiske pensionsoverenskomst .

Bkg. om fastsættelse af tillæg i medfør af tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 4, 1. pkt.

1992

Bkg. om nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.

3. Bekendtgørelser udstedt i henhold til andre love

2006

Bkg. om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen .

Bkg. om Regionernes Lønnings- og Takstnævn .

2005

Bkg. om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

2001

Bkg. om ophævelse af bekendtgørelse om ansættelse af EF-statsborgere i staten, folkeskolen og folkekirken på tilsvarende vilkår som tjenestemænd og bekendtgørelse om ansættelse af EFTA-statsborgere på tilsvarende vilkår som tjenestemænd .

1996

Bkg. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret .

1993

Bkg. om pensionsadministration for tjenestemænd med statslig tjenestemandspension ansat som tjenestemænd i den primærkommunale folkeskole eller i den amtskommunale folkeskole m.v. senest 31. marts 1992 .


Sidst redigeret 17.01.2017