Lov om tjenestemandspension

Tjenestemandspensionsloven indeholder regler om pension til tjenestemænd omfattet af tjenestemandsloven samt tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn.

Tjenestemandspensionsloven er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. maj 2017, som kan findes på Retsinformations hjemmeside.

I 2003 er reglerne om åremålspension indarbejdet i loven.

Ved en lovændring i 2005 er ordningen for tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd udvidet, og reglerne om pensionsberegning for tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder end 70 år er ændret. Samtidig er der indført tillæg til pensionen til det 67. år for visse ægtefællepensionister på Færøerne.

Ved en lovændring i 2006 er der sket en række ændringer som følge af den gradvise forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen. Se § 5 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 .

Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 , der er trådt i kraft den 19. juni 2008, ophæves den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Med lovændringen er der foretaget ændringer i tjenestemandspensionslovens §§ 7, stk. 1 og 12, stk. 3 (konsekvensændringer som følge af ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år).

Ved lov nr. 1365 af 28. december 2011 , der er trådt i kraft den 1. januar 2012, er der gennemført ændringer i tjenestemandspensionsloven, så aldersgrænserne på 60 år ikke længere følger indfasningen af den forhøjede efterlønsalder, men i stedet følger pensionsudbetalingsalderen, som den er defineret i pensionsbeskatningsloven, dvs. 5 år før folkepensionsalderen. For personer født i perioden 1. januar 1954 til 31. december 1958, 1. januar 1959 til 30. juni 1959, 1. juli 1959 til 31. december 1959 og 1. januar 1960 til 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen dog henholdsvis 60, 60½, 61 og 61½ år.

Ændringerne har virkning for tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere. Tjenestemænd, der er ansat inden den 1. januar 2007, har således fx bevaret retten til at få pensionen udbetalt fra 60 år.

Ved lov nr. 1371 af 28. december 2011 , der er trådt i kraft den 1. januar 2012, er der gennemført ændringer i tjenestemandspensionsloven, så aldersgrænsen på 25 år for optjening af pensionsalder er ophævet for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Det betyder, at de optjener pensionsalder straks fra tjenestemandsansættelsen. Endvidere er kravet om mindst 3 års pensionsalder for ret til opsat pension ophævet for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Der skal dog være opnået en pensionsalder på mindst 1 år.


Sidst redigeret 20.12.2017