Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)

26-10-2011
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT har indgået organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten.


Neden for er oplistet hovedændringerne, der er aftalt ved OK11, mens ændringerne i de enkelte bestemmelser er nævnt under disse i organisationsaftalen:

  1. Bestemmelser og relevante bilag om gammelt lønsystem (bortset fra studerende) udgår af overenskomsten.
  2. Mobilitetstillæg (§ 6) er ændret fra en skal-bestemmelse til en bestemmelse om, at der kan indgås lokal aftale om kvalifikationstillæg. Bilag 4 om Rammeaftale om mobilitet og jobbytte/jobrotation er blevet forenklet.
  3. Videreuddannelsestillæg bortfalder pr. 1. april 2011. Ansatte, der pr. 1. april 2011 enten oppebærer uddannelsestillæg eller har indgået aftale om videreuddannelse som led i MUS, som ville have medført videreuddannelsestillæg, bevarer dette efter bestemmelserne i den hidtidige organisationsaftale.
  4. For kontoransatte optages der efter begæring forhandling om den ansattes lønmæssige forhold, hvis der ikke sker oprykning til løngruppe 2 sats II efter afsluttet uddannelse (§ 12).
  5. Der er sket forhøjelse af basislønningerne for voksenelever og KVU-voksenpraktikanter (laboranter) samt for kontoransatte med erhvervsuddannelse (løngruppe 2, sats I).
  6. Der er for alle faggrupper indført mulighed for at aftale basisløn for særskilte stillinger, der ligger over de øverste løngrupper.
  7. Der er foretaget en forenkling af bestemmelserne om lønindplacering og lønanciennitet for it-medarbejdere.
  8. Det eksisterende lønsystem for studerende videreføres, men den enkelte institution kan beslutte at overgå til nyt lønsystem.
  9. I organisationsaftalens bilag 1 er tilføjet professionsbachelor i laboratorium, fødevare- og procesteknologi og diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi.
  10. Cirkulære af 15. december 2010 om aftale om fastlæggelse og ændring af det institutionelle dækningsområde for it-aftalerne i staten er indskrevet i organisationsaftalen som bilag.

Ændringerne har virkning fra 1. april 2011 medmindre andet fremgår.

Bemærkninger

Ændring til cirkulærebemærkningen til § 17, stk. 1 (side 21 i aftalen): Opmærksomheden henledes på, at de videregående uddannelser er overført fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannnelser. Henvendelser vedr. praktikaftaler skal derfor ske til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.


Download cirkulære som PDF